Kutu Harf Yangın tüpü baca temizliği böcek ilaçlama temizlik şirketleri Ankara Savaşı ve Osmanlı’nın Balkan Politikası – UİPORTAL Google Fuck, Orospu ponçik, child porn Google Fuck, Orospu ponçik, child porn Google Fuck, Orospu ponçik, child porn Google Fuck, Orospu ponçik, child porn Google Fuck, Orospu ponçik, child porn Google Fuck, Orospu ponçik, child porn Google Fuck, Orospu ponçik, child porn Google Fuck, Orospu ponçik, child porn Google Fuck, Orospu ponçik, child porn Google Fuck, Orospu ponçik, child porn Google Fuck, Orospu ponçik, child porn
Güncel Yazılar

Ankara Savaşı ve Osmanlı’nın Balkan Politikası

14. yüzyılda Osmanlılar Anadolu ve Balkanlarda gücünü arttırırken, daha doğuda, Maveraünnehir’de başka bir Türk devleti de gücüne güç katmaktaydı. Timur önderliğindeki devlet güçlenerek büyüyor, aynı Osmanlı gibi gün geçtikçe kontrol alanı genişliyordu. Timur, 1370 yılında başa geçti ve etrafındaki dağınık vaziyetteki Türk, Moğol boylarını birleştirmede başarılı oldu. Askeri yeteneklerini bu güçle birleştirerek yedi sene zarfında İran’ı nüfuzu altına aldı, Azerbaycan ve Irak’a yönelerek buraları ele geçirdiler.[i] Bu başarılarından sonra doğuya döndü ve 1399’da tüm Kuzey Hindistan’ı ele geçirdi.[ii] Timur, kendi çevresinde bulunan dört Türk devletinden ikisini yenmeyi başardı. Üçüncüsü olan Mısır’daki Memlük Sultanlığı ise Timur’un baskısı altındaydı. Sona kalan dördüncü devlet ise Osmanlı Devleti idi ve Timur’un hedefinde Osmanlı Devleti vardı.[iii]

Bu dönemde Osmanlılar özellikle Anadolu’da hızlı ve keskin ilhaklara girişmişlerdi. Aradaki çatışmalara karşı, Türk-İslam beylikleriyle daha yumuşak bir ilişki gözetiyorlardı. Osmanlı, Anadolu’daki siyasi birliği büyük ölçüde sağladıktan sonra Yıldırım Beyazid, yenilgiye uğrayan yerel hanedanları tasfiyeye yönelerek, sıkı bir merkezi yapı kurmaya girişti. Hem Balkanlarda hem de Anadolu’da yayılmış bulunan Osmanlıların hareket inisiyatifini ele alan Timur, Çubuk Ovası’nda Osmanlı’yı büyük bir yenilgiye uğrattı ve Yıldırım Beyazid esir düştü. Ankara Savaşı yenilgisi, Osmanlı Devleti’ni parçalayarak devletin imparatorluk aşamasına geçmesinin 50 yıl kadar gecikmesine, Anadolu beyliklerinin yeniden kurulmasına ve Osmanlı tarihinde Fetret Devri olarak bilinen 11 yıllık bir iktidar boşluğu döneminin yaşanmasına neden oldu.

Ankara Savaşı’ndan sonra yıkılma tehlikesi geçiren Osmanlı Devleti, Rumeli’de uygulanan hoşgörü ve adaletli iskân politikası sonucunda Balkanlardaki varlığını korumuş, Balkanlardaki topraklarında Anadolu’daki kadar kayıp yaşanmamıştır. Osmanlı Devleti, Rumeli’ye geçtiği andan itibaren yerli halkla iyi geçinme politikası uygulamış, ‘istimalet’ vererek yerli halkın Osmanlı’ya sempati duymasını sağlamıştır. Prof. Dr. Halil İnalcık’ın tespitine göre Osmanlı padişahları bürokraside de bu prensibi uygulamış, reaya fukarasını zi-kudret ekâbire karşı korumuşlardır. Özellikle Balkanların fethinde toprak ve reaya sultanındır prensibini ilan ederek yerli feodallere karşı toprağı ve köylü emeğini devlet veya tımar rejiminin garantisi altına sokmuşlar, yerel feodallerin yerine merkezi imparatorluk rejimini ihya etmişlerdir. Balkan tarihçilerinden N.Longa; anarşiden bıkmış olan köylülerin Osmanlı’nın merkeziyetçi yapısını uygun bulduklarını ve benimsediklerini kaydetmiştir.

Osmanlıların Balkanlarda görünmesi ile birlikte Ortodoks halk Papalıkla Macar Krallarının Katoliklik propagandasından kurtuldu. Devlet, halkın yanı sıra Ortodoks kilisesine karşı koruyucu bir politika gütmüş, Ortodoks kilisesinin bütün ayrıcalıklarını tanımıştır. Hatta Yıldırım Beyazid, Balkan halklarından sağladığı askerlerle Anadolu Beyliklerine ve Ankara Savaşı’nda Timur’a karşı savaşan ordusu içinde de yer vermiştir. Balkan coğrafyasının Türkleştirilmesi de önemli ölçüde Yıldırım Beyazid zamanında gerçekleştirilmiştir. Yıldırım Beyazid’in oğlu şehzade Ertuğrul’un vefatından sonra Saruhan sancakbeyi olan Şehzade Süleyman zamanında Saruhan ilinden Rumeli’ye sürgün şeklinde büyük çaplı göç hareketi gerçekleşti. Göçer evler bizzat Yıldırım Beyazid’in emri ile şehzade tarafından gönderiliyordu. Göçmenler bu vasıtayla bütün Rumeli’ne yayıldılar.

Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda yayılmasında başka faktörler de bulunmaktadır. Devlet köylünün yanı sıra eski Rum, Sırp, Bulgar ve Arnavut, feodal beylerini devlet hizmetine alarak kazanma yönüne gitmiş, onlara karşılıklı güvene dayanan görevler vermiştir. Voynuk, Martolos, Eflak gibi geri hizmet kurumları içinde hatta tımar sistemi içinde yer almışlar, vergi muafiyeti elde etmişlerdir.

Ankara’da uğranılan hezimete rağmen Balkanlardaki Hıristiyan halk Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı kalmıştır. Bu durum, Rumeli’deki Osmanlı idaresinin komşu Hıristiyan devletlerden daha adil olduğunu gösteren en açık delillerden birisidir. Osmanlı Devleti, bağlı bulunduğu dinin gereği olarak gayrimüslim halka karşı adil bir yönetim uyguluyordu. Bazı yabancı kaynaklar, Osmanlı Devleti’nin Timur’un darbesiyle parçalandığı ve şehzadeler arasında taht kavgası başladığı halde Balkan halklarının Osmanlı Devleti’ne karşı birleşememelerini, kilisenin birleşememesine bağlamıştır. Hâlbuki Osmanlı idaresi, halkı arasında adalet ve ahengi temin etmek ve onların dini işlerine karışmamak suretiyle bu güveni sağlamış oldu. Osmanlılar, Balkanlardaki Hıristiyan Ortodoks mezhebine mensup halkın Katoliklere karşı adeta koruyuculuğunu üstlenmişti. Bu anlayış, onların dini ve vicdani meselelerine karşı saygıda kusur etmemiştir. Bu durumdan dolayı Rumeli’de yaşayan halklar Osmanlı idaresi altında huzur içinde hayatlarını devam ettirmişlerdir.

Çağdaş DUMAN
14 Haziran 2012

[i] İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi, Cilt 1, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, s. 301

[ii] A.g.e. s.302

[iii] Tahsin Tunalı, Ankara Savaşı, Hayat Tarih Mecmuası, Ocak 1972i s. 34

Print Friendly, PDF & Email

Nedir

İlginizi Çekebilir

Antik Yunan Demokrasisi ve Modern Demokrasinin Karşılaştırılmas

Demokrasi yaklaşık 25 yüzyıl önce Antik Yunan’da icat edilmiş bir kavramdır. Geçen zaman içinde toplumsal, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

bursa escort beylikdüzü escort bursa escort istanbul escort istanbul escort mersin escort bayan escort kayseri escort bayan bursa izmir escort istanbul escort istanbul escot bayan porno bursa merkez escort Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik
Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik Google Bizi Sik istanbul escort

istanbul escort istanbul escort

istanbul escort

bursa escort escort bursa bursa escort mersin escort