istanbul escort beylikdüzü escort şirinevler escort kayseri escort escort bursa bursa escort escort bayan bursa kayseri escort bayan istanbul escort sakarya escort eskişehir escort antalya escort chip satışı zynga chip chip satışı zynga chip chip satışı zynga chip chip satışı zynga chip chip satışı zynga chip live stream pro7 sat 1 hacklink astropay astropay kart ankara oto çekici oto çekici istanbul escort bayan escort bayan istanbul memur alimi polis alimi webmaster forum hacklink İki Taraflı Diplomasi | UİPORTAL
Güncel Yazılar
escort bayan antalya eve gelen escort konya eve gelen escort konya escort bayan konya eve gelen escort konya eve gelen escort konya eryaman escort mersin escort porno izle porno izle

İki Taraflı Diplomasi

Devletler çıkarlarını sağlamak ve korumak, belirledikleri hedeflerine kavuşmak için diğer devletleri belli davranışlara yöneltmek veya olası davranışlardan caydırmak için çeşitli araç ve yöntemlere başvurur. Bir devletin dış politika alanında aldığı kararları uygulamak için kullandığı çeşitli yöntemler arasında en çok bilinen yöntem diplomasidir. Diplomasi bütün dünyada, devletler umumi hukuku kurallarına göre yürütülür. Amacı, devletler arasındaki anlaşmazlıkları zora başvurmadan barışçı yollardan, ya da diplomatik yolla çözmektir. Günümüzde diplomasi sadece siyasi nitelikli olmayıp, ekonomik, teknik, kültürel ve askeri yönleri de içine almaktadır. Diplomasi, “ikili ve “çoklu” diplomasi, konferans diplomasisi, parlamenter diplomasi ve zirve diplomasisi olarak farklı türlere ayrılabilir.

İki taraflı diplomasi iki devlet veya farklı iki uluslararası aktör arasında gerçekleştirilen karşılıklı diplomatik münasebettir. Bir dış politika aracı olan diplomasi iki devlet arasındaki sorunların barışçıl yolla çözümünü başlatır. Bu bağlamda diplomasi, uluslararası politika ve dış politikadan farklı olarak bunların içeriğinden ziyade bunların yürütülme yöntemi ve biçimi anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle, diplomasiden uluslararası politikanın resmi yollarla uygulamaya aktarılma süreci anlaşılmaktadır. Bu çerçevede diplomasi, bir hükümetin belli konulardaki kanı ve görüşlerinin doğrudan doğruya öteki devletlerin karar vericilerine iletilmesidir. Müzakere sürecini yani sorunlara barışçıl çözüm arama sürecini ifade eden bu sürece devleti temsil eden kişiler katılmaktadır. Başta devlet ya da hükümet başkanı olmak üzere dışişleri ve diğer bakanlar bu süreçte yer alabilir. Burada her türlü siyasal etkileme yöntem ve teknikleri kullanılabilir. ”Diplomatik müzakereler” veya ” diplomatik müzakerelerde izlenen yöntemler” gibi kavramlar bu anlama ilişkin kavramlardır. Bu aynı zamanda devletler arasındaki sorunların barışçıl yollarla çözülme sürecini ifade etmekte ve bir anlamda bir politika aracı ve yöntemidir; fakat barışçıl bir yöntemdir. Dolayısıyla, ” İkili ve çok taraflı diplomasi”, ”diplomatik çözümler” ve ”sorunların barışçıl ya da diplomatik yöntemlerle çözülmesi” kavramı bu anlama gelen ve sık sık kullanılan kavramlardır.

İki ülkenin arasında siyasi ve diğer ilişkilere girişmek için ilk şart birbirlerini tanıyarak diplomatik ilişkiler kurmalarıdır. Bundan önce taraflar aralarında gizli görüşmeler yaparak, ilişki kurmalarında ayrıntı saptarlar ve sonunda anlaşarak her iki ülke başkentlerinde aynı anda yayınlanan bildiriler ile durumu açıklarlar. Diplomatik ilişkilerin kurulmasını normal olarak karşılıklı diplomatik temsilciler gönderilmesi izler. Ancak tanımaya ve ilişkiler kurulmasına rağmen temsilci tayini gecikebilir. Fakat uygun olan tutum, hiç yoksa bir temsilcinin akredite edilmesi, veya bir maslahatgüzar gönderilmesi ve en iyi mukim büyükelçilik kurularak büyükelçinin görevine başlamasıdır. Diplomatik ilişkilerin kesilmesinde ise, taraflar bunu nota ile veya sözlü olarak bildirirler, diplomatik temsilciler geri çekilir ve temsilcilikler karşılıklı kapatılır. Bu durumda her iki ülke de bir başka devletin o yerdeki temsilciliğini kendi çıkarlarını korumak üzere görevlendirebilir.

Diplomasi eski devirlerde büyük gizlilik içinde yürütülürdü. Bugün milletlerarası kamuoyu her türlü siyasi olay hakkında aydınlatılma isteğinde ve ihtiyacındadır. Zira, bunun aksi, ülkeler arasında güvensizlik ve kuşku yaratmakta, milletlerarası işbirliği olanaklarını zayıflatmaktadır. Bu şekilde diplomaside açıklığın yerleşmesinde ayrıca, yüzyılımızda demokratik rejim ve geleneklerin kökleşmesinin rolü de olmuştur. Böylece parlamentolar ve kamuoyları, hükümetin tutumunu bilmek ve denetlemek, ülkenin ve dünyanın hangi yöne gittiğini anlamak hakkını kendisinde görmektedir. Bu sebeple, birçok anlaşma ve andlaşma metinleri ile görüşme sonuçlarını özetleyen bildiriler derhal kamuoyuna açıklanmakta, ülkelerin dış politikaları ile dünya olayları parlamentolarda çoğunlukla açık şekilde tartışılmaktadır. Bu gelişime rağmen, bazı ülkeler dış politika olaylarını ve diplomatik faaliyetlerini tamamen gizli olarak sürdürmeyi bırakmamışlardır. Diplomasi de her konu açıkça tartışılıp kamuoya duyurulmalıdır denemez. Her ülkenin kendi milli güvenliği, politikası ve çıkarları için bir gizlilik alanı vardır ve bulunmalıdır. Bu bakımdan en demokratik ülkeler dahil bir kısım diplomatik faaliyetlerini gizlilik içinde yürütürler. Genellikle teknik noktalar gizlilik kapsamı içine girmektedir ve diplomatların hükümetleriyle bu konudaki haberleşmeleri şifreli mesajlarla yürütülmektedir. Bu nokta diplomasinin vazgeçilmez gereklerinden biridir.

XVII. yüzyılda başlayan klasik diplomaside daha ziyade sınırlı sayıda birim yer almaktaydı. Örneğin 1648’de sadece 12 tane sınırları iyi belirlenmiş egemen devlet bulunurken, bunlar arasında büyük ölçüde bir çıkar çatışması da söz konusu olmuyordu. Oysa günümüzde 194 devletin (Bunlardan KKTC, Filistin ve Tayvan BM üyesi değil) olması ve bunlar arasında siyasal, askeri ve ekonomik bağımlılığın bulunması, bunların iç ve dış politikalarıyla ilgili kararlarından ötürü çatışmalara neden olmaktadır. Bu durum aynı zamanda diplomasinin ikili görüşmeler şeklindeki niteliğinin değişmesine de neden olmuştur. Çünkü ikili görüşmelerde bütün taraflarca kabul edilebilir çözümlere ulaşabilmenin güçlüğü ve bunların uzun zaman alması sorunun çözümlenmesini güçleştirmektedir. Uluslararası sistemdeki gelişmelere paralel olarak sorunların ikili görüşmelerle çözümlenemez hale gelmesinin yanında ekonomik, teknolojik ve bilimsel alandaki gelişmeler de çok taraflı diplomasinin gelişmesinde ve uygulama alanı bulmasında oldukça önemli rol oynamıştır. Ancak çok taraflı diplomasinin gelişmesi de bir anda olmamış ve uzunca bir süreç sonunda söz konusu olabilmiştir. Avrupa’da teknoloji ve sanayi alanındaki gelişmelerle beraber ikili görüşmeler şeklindeki diplomasi yerini yavaş yavaş ad hoc nitelikli çok taraflı diplomasiye bırakmaya başlamış ve bu bir süre sonra devamlı çok taraflı diplomatik kurumlar ve teknik örgütlerle daha örgütlü bir yapı kazanmıştır.

Dış siyasa denince ilk akla gelen diplomasi, demokratik toplumlarda, kapılarınıdünyaya aralamıştır artık. Dış siyasanın hareket noktası ulusal çıkarlardır, hedefi barışın korunması, yabancı devletlerle iyi ilişki ve işbirliğinin geliştirilmesidir; iki taraflı ya da çok taraflı olarak yürütülür. II. Dünya Savaşı’ndan sonra çok taraflı diplomasi sahası genişlemiştir. Ancak, son yıllarda yine iki taraflı diplomasi ağırlık kazanmaya başlamıştır. Bu iki tür diplomasi arasında önemli farklar bulunmaktadır. Çok taraflı diplomasi genellikle kamuoyuna açıktır. İki taraflı diplomaside denge unsuru ve sınırlar bellidir. Çok taraflıdiplomaside ise denge unsurları değişik ve geniştir. Çok taraflı diplomaside üç kutup ortaya çıkmıştır: Sosyalist ülkelerin oluşturduğu Doğu Bloğu -ki artık dağılmış durumdadır- demokratik ülkeler topluluğu olan Batı Grubu ve gelişme halinde bulunan ülkeler grubu. Bunlar da ekonomik anlamda 77’ler Grubu, siyasal anlamda Bağlantısızlar Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Türkiye, başından beri Batı Grubu içinde yer almıştır. Bugünkü gelişim ve değişiklikler bloklar düzenini yıkmıştır. Yeni bir dünya, yeni bir düzen kurulmaktadır.

1918 yılından bu yana devletler arasında yerleşen bir teamüle göre, devletlerarası yüksek düzeyli diplomatik meseleler, konunun önemine göre, dışişleri bakanları, hükümet başkanları, hatta devlet başkanları seviyesindeki şahsi ikili temaslarla yürütülmesi alışılagelmiştir. Bunun yanında devletlerarası alt düzeydeki meselelerle ekonomik çerçeveli kararlar, elçi veya konsolos memurları aracılığıyla yürütülürdü. Diplomatik görüşmeler, hangi seviyede yapılırsa yapılsın, genellikle ikili veya çok taraflı antlaşmalar yapılmasıyla neticelenirdi. Sürat yüzyılında bulunmamız sebebiyle (telekominikasyon ve uçak) diplomasi de bu sür’atten payına düşeni almış bulunmaktadır. Artık eskisi gibi, talimat almış bir şahıs ve ekibin insiyatif ve kabiliyetinden çıkan ikili diplomasi yerine milletlerarası forum diplomasisi ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu husus diplomasiye yardımlaşmayı da ekleyerek, NATO, Birleşmiş Milletler,İslam Ülkeleri gibi kuruluşların teşkilini sağladı ve diplomatik alanda devletler birliğini teessüs ettirdi.

Yazar: Merve OĞUZ

Kaynak

KAYNAKÇA 

ARI, Tayyar., “Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika”, Marmara Kitap Merkezi, 7. Baskı, Bursa, Ağustos, 2008,

KISSENGER, Henry, “Diplomasi”, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 9. Baskı, İstanbul, 2010,

GİRGİN, Kemal, “Çağdaş Politika ve Diplomasi El Kitabı”, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1975,

http://www.turkcebilgi.com/diplomasi/ansiklopedi

http://www.fikirbahcesi.org/siyaset/diplomasi-eksikligi.html

http://uiportal.net/sozlukler/ui-sozluk/ui-h-i-j

http://kamudiplomasisi.org/pdf/sayginliksiyasetiemineyavasgel.pdf

http://tr.wikipedia.org/wiki/Diplomasi

http://tr.wikipedia.org/wiki/Türkiye_Cumhuriyeti_Disisleri_Bakanligi

Print Friendly

Nedir

İlginizi Çekebilir

Uluslararası İlişkilerde Kaos ve Bağımlılık Teorileri

Uluslararası Strateji ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi’ne hazırladığım bu dizi yazının önceki makalesinde, Kaos teorisi ve …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

ankara escort ankara escort ankara escort bayan escort ankara ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bayan ankara escort ankara bayan escort beylikdüzü escort bayan beylikdüzü escort beylikdüzü escort bahçeşehir escort bayan istanbul escort bursa escort beylikdüzü escort bursa escort istanbul escort istanbul escort mersin escort bayan escort kayseri escort bayan bursa kocaeli escort atasehir escort bayan porno izle porno izle porno izle porno izle porno izle gaziantep escort izmir escort istanbul escort istanbul escot bayan