chip satışı zynga chip chip satışı zynga chip chip satışı zynga chip chip satışı zynga chip düşük hapı antalya escort bayan antalya escort
Uluslararası İlişkiler Terminolojisi | UİPORTAL
Güncel Yazılar
ankara escort
escort bayan antalya eve gelen escort konya eve gelen escort konya escort bayan konya eve gelen escort konya eve gelen escort konya eryaman escort mersin escort porno izle porno izle

UİT (v-y-z)

vakıf EN waqf, foundation
FR waqf, fondation
vatansız EN stateless, heimatlos
FR apatride
vesayet konseyi EN trusteeship council
FR conseil de tutelle
vicdani red EN consciencious objection
FR objection de conscience
vizyoner diplomasi EN visionary diplomacy
FR diplomaite visionnaire
yabancı düşmanlığı EN xenophobia
FR xénophobie
Yahudi düşmanlığı EN anti-semitism
FR antisémitisme
Yahudi soykırımı, Holokost EN Holocaust
FR Holocauste
yakın çevre EN near abroad
FR proche voisinage
yakınlaşma EN rapproachment
FR rapprochment
yalnızcılık EN isolationism
FR isolationnisme
yaptırım EN sanction
FR sanction
yararlanıcı ülke EN beneficiary country
FR pays bénéficiaire
yargı yetkisi EN jurisdiction
FR juridiction
yarı-resmi diplomasi EN track one and a half diplomacy
FR diplomatie semi-officielle
yasadışı göç EN illegal migration
FR immigration clandestine
yasaklı bölge EN forbidden zone
FR zone interdite
yasama erki EN legislative power
FR pouvoir législatif
yasama meclisi EN legislative assembly
FR assemblée législative
yatıştırma EN appeasement
FR apaisement
yatıştırma politikası EN appeasement policy
FR politique d’apaisement
yayılmanın önlenmesi EN non-proliferation
FR non-prolifération
yeni dünya düzeni EN new world order
FR nouvel ordre mondial
yeni ekonomik düzen EN new economic order
FR nouvel ordre économique
yeni muhafazakarlık EN neo-conservatism
FR néo-conservatisme
yeni sömürgecilik EN neo-colonialism
FR néo-colonialisme
yeniden yapılanma süreci EN restructuring process
FR processus de restructuration
yerel yönetim EN local administration
FR administration locale
yerli nüfus EN indigenous population
FR populations indigènes
yetki EN authority/power/capacity
FR pouvoir
yetki devri EN devolution
FR délégation de pouvoir
yıldız savaşları EN star wars
FR guerre des étoiles
yönlendirme komitesi EN steering committee
FR comité directeur
yumuşak güç EN soft power
FR puissance douce
yumuşama EN détente
FR détente
yurtdışında yaşayan Türkler EN Turks living abroad
FR Turcs vivant à l’étranger
yüksek akit taraflar EN high conracting parties
FR hautes parties contractantes
yüksek komiser EN high commissioner
FR haut commissaire
yüksek yoğunlukta çatışma EN high-intensity conflict
FR conflit de haute intensité
yükümlülük EN obligation
FR obligation
yürürlüğe giriş EN entry into force
FR entrée en vigueur
yürütme erki EN executive power
FR pouvoir exécutif
zımni rıza EN tacit consent
FR consentement tacite
zirve diplomasisi EN summit diplomacy
FR diplomatie des sommets
zirve toplantısı EN summit meeting
FR réunion au sommet
zorlayıcı tedbirler EN coercive measures
FR mesures coercitives
bursa escort beylikdüzü escort bursa escort istanbul escort istanbul escort mersin escort bayan escort kayseri escort bayan bursa kocaeli escort atasehir escort bayan porno izle porno izle porno izle porno izle porno izle