Güncel Yazılar

Uluslararası Hukuk

Soğuk Savaş Sonrası Hazar’da Politik Güç ve Statü Sorununa Bağlı Kıyıdaş Devletlerin Görüşleri

Orta Asya ve Kafkasya’da 1990’lı yılların başında meydana gelen jeopolitik değişim, Sovyetler Birliği’nin çözülmesi sonucunda ortaya çıkan yeni devletlerle gerçekleşti.[1] Ülkeler arası sınır uyuşmazlıkları, doğal kaynakların kullanımı ve Hazar’ın statüsü, paylaşımı gibi sorunlar ülkeler arasında uyuşmazlıklara sebebiyet vermiştir. Bilindiği üzere SSCB’nin dağılmasından önce Hazar’a kıyısı olan iki devlet mevcuttu: SSCB ve İran. Dağılma sonrası bölgede SSCB’nin yerini Rusya’nın yanı sıra …

Devamını Oku »

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de MEB İlan Etmemesinin Geleceğe Yönelik Etkileri

Doğu Akdeniz Yarı kapalı bir deniz olan Akdeniz; Doğu Havzası ve Batı Havzası olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Doğu Akdeniz Havzası, Tunus’taki Bon Burnu ile İtalya’da Sicilya Adası’nın batıya uzanan ucunda Lilibeo Burnu arasında çizilen hat ile Batı Akdeniz Havzasından ayrılmaktadır. Girit, Karpatos, Kasos ve Rodos adalarıyla da Ege Denizi’nden ayrılmaktadır. Doğu Akdeniz havzası, mevcut siyasi konjonktür açısından oldukça karışık …

Devamını Oku »

Avrupa Birliği Hukuku ve 1982 Anayasası’na Göre Egemenlik

Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri kırk yılı aşkın bir tarihi geçmişe dayalıdır. Türkiye, 14. 04. 1987 tarihinde, Avrupa Topluluğu’nu doğuran Roma Antlaşması’nın “her Avrupalı Devlet Topluluklara katılmayı isteyebilir” şeklindeki pozitif düzenlemesine dayanarak AB’ye tam üyelik için müracaatta bulunmuş ve bu yolla 1959 Temmuzunda yapmış olduğu ilk tam üyelik başvurusuna yönelik, “Türkiye ve AB arasında ortalık tesis eden Ankara Anlaşması’nın 28. …

Devamını Oku »

Avrupa Birliği Hukuku, Ulusal Hukuk ve Uluslararası Hukuk Arasındaki İlişki

Kavramsal Çerçeve Günümüzde, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları, başlıca üç biçimde ortaya çıkmaktadır. Bunlar; ulusal hukuk, uluslar/devletler üstü hukuk ve uluslararası hukuktur. Birincisi ve en gelişmişi ulusal hukuk (national law, droit national, nationalen Recht), iç hukuk (municipial law, droit interne, innerstaatlichen Recht) ya da bir devletin hukuku (droit étatique, staatliches Recht) olarak anılan hukuk düzeni …

Devamını Oku »

Ukrayna-Kırım’daki Rusya

Soğuk Savaş’ın bitmesiyle, 1990’dan itibaren kadim algımız olan Doğu-Batı arasındaki mücadelenin sona erdiği, tek kutuplu dünya düzenin egemen olduğu sürekli olarak gündemde tutuldu. “Soğuk Savaş sonrası” diye başlayan analizler giderek arttı. 2000’li yıllarla birlikte Çin, Japonya, Hindistan vs. temelinde aslında çok kutuplu dünya düzeninin egemen olduğu tartışma konuları arasında yerini aldı. Ekonomik olarak doğru kabul edebileceğimiz çok kutuplu dünya düzeni …

Devamını Oku »

Hazar Denizi’nde Çıkarılan Petrol ve Hazar’ın Statü Sorunu

1) Hazar Denizi’nin Coğrafi Konumu ve Tarihi A) Coğrafi Konumu Hazar Denizi’nin coğrafi koordinatları, Güneydoğu Avrupa ile Asya’nın birleştiği noktada, 47-36 kuzey paralelleri, 45-54 doğu meridyenleri arasında yerleşmektedir. Yaklaşık 371.000 km’lik alan kaplamaktadır. Kuzeyden güneye uzunluğu 1.200 km olup ortalama genişliği 320 km’dir.  Ortalama derinlik 184 m’dir.  En sığ bölümü tortul ovasıdır. Hazar’ın güneyi ise en derin noktasıdır. 1.024 m’ye inen …

Devamını Oku »

Ege Hava Sahası Sorunlarında Türk-Yunan Savları

1. Türk-Yunan Savları Ege Hava Sahası Sorunu’nun asıl kaynağı Yunanistan’ın ulusal karasuları genişliği ile hava sahası genişliği arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Yunanistan 1931 yılından itibaren hava sahası genişliğini 10 mil kabul etmiş ve karasuları sınırı da 1936 yılında 3 milden 6 mile yükseltmiştir. Ege Hava Sahası Sorunu Yunanistan’ın 10 millik iddiasından kaynaklanmaktadır. Yunanistan’ın 10 mil hava sahası iddiası, 1921 tarihli yasa …

Devamını Oku »

Kıbrıs Sorunu, Müzakereler ve Türkiye’nin Açmazı

1950’lerden günümüze, altmış yılı aşkındır süren bir uyuşmazlığın tarihi göz önüne alındığında “Kıbrıs sorunu”na çözüm bulmayı amaçlayan girişimlerden ilgili tüm tarafları tatmin eden, adil ve kalıcı bir sonuç elde etmenin giderek daha fazla güçleştiği kolaylıkla söylenebilir. Bir maraton gibi sürmekte olan çözüm arayışları her iki tarafta da umutları tüketecek bir niteliğe bürünmektedir. Geniş tarihsel kronoloji bir yana bırakılır ve görece …

Devamını Oku »

Meşru Müdafaa Kapsamında 11 Eylül Saldırıları

Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı gerçekleştirilmiş olan 11 Eylül Saldırılarının sonucunda Amerika Birleşik Devletleri için meşru müdafaa hakkının doğup doğmadığı argümanı bu çalışmanın temel argümanını oluşturmuştur. Zira söz konusu hakkın işletilip işletilemeyeceği ile ilgili olarak farklı görüşler ortaya atılmıştır. Bu çalışmada konu ile ilgili farklı görüşlere değinilerek meşru müdafaa hakkının doğduğu kanaati üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda, 11 Eylül saldırılarına meşru müdafaa …

Devamını Oku »

İnsani Müdahale Yaklaşımı Çerçevesinde Darfur Sorunu

Bu çalışmanın amacı, “Darfur’a yapılan müdahale, gelişme sürecinde olan “insani müdahale” yaklaşımı için başarılı bir örnek olarak kabul edilebilir mi?” sorusundan yola çıkarak söz konusu müdahalenin, kendinden sonraki insani müdahalelere referans olup olmayacağını araştırmaktır. Bu bağlamda, ilk olarak, “insani müdahale”, bu müdahalenin karar verme aşamasında gerekli olan “koruma sorumluluğu” ve “devlet egemenliği” kavramları açıklanmaya çalışılmıştır. Daha sonra ise, çalışmanın çıkış …

Devamını Oku »