Güncel Yazılar

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün amacı; teori ve uygulama arasında önemli bir denge sağlamak ve her öğrencinin tarihsel bir yaklaşımı göz ardı etmeden güncel uluslararası ilişkiler ve politikaları en iyi şekilde anlamasını sağlamaktır.

Bölümün konuları arasında yer alan; Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Hukuk ve Uluslararası Politika alanlarında verilen derslerle öğrencilere temel bilgilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca bölümün multi-disipliner yönü itibariyle öğrenciler, uluslararası aktörler arası ilişkilerin temel belirleyicilerinden olan ekonomi; toplumları anlamamızı sağlayan sosyoloji; karar alıcıları analize yarayan psikoloji; coğrafyanın politikaya etkisini ortaya koyan jeopolitik; yaşamın olmazsa olmaz şartı güvenlik; araçları ve hedefleri uyumlaştıran strateji bilimine ilişkin temel bilgileri almaktadır. Bu bağlamda uluslararası ilişkiler öğrencileri, karşılaştırmalı ve bölgesel analiz tekniklerini, politik karar alma süreçlerini ve geleceğe dair öngörü yeteneklerini nasıl geliştireceklerini öğrenmektedirler.

Bu bölümde okuyanlar için, dünya devletlerinin oluşturduğu uluslararası sistemin; tarih, siyasi, ekonomik ve hukuki yapısı, işleyişi gibi konularda, Türkiye’nin bu sistem içindeki yeri ve dış ilişkileri ağırlıklı olmak üzere eğitim verilmektedir. Doğusunda Kafkaslar, Batısında Balkanlar, Güneyinde Ortadoğu ile çevrelenmiş olan Türkiye, aynı anda NATO, Avrupa Konseyi, OECD ve İslam Konferansı Örgütü’ne üye olan tek ülke olarak doğu ile batının, kuzey ile güneyin kesişme noktasında politik, ekonomik ve kültürel bir köprü vazifesi görmektedir. Böyle bir ülkede uluslar arası ilişkiler konusunda iyi yetişmiş kadroların bulunması elzemdir. Bu bağlamda Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu insan malzemesini en iyi şekilde yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Buradan hareketle, uluslararası ilişkiler bölümünde öğrencilere öncelikle alanla ilgili analitik yorum yapabilme yeteneği kazandırılması hedeflenmektedir. Bu bakış açısı temelinde son derece dinamik olan uluslararası sistemin yapısı, işleyişi, aktörlerin davranış ve birbirleriyle ilişkileri, uluslararası siyasi sorunlar yanı sıra Türkiye’nin bölgesel politikaları ve özellikle AB ve Balkanlarla olan ilişkileri tarihsel perspektifte değerlendirilerek, öğrencilerin doğru veriye ulaşabilmeleri ve elde edilen verilerden objektif bilgiyi üretebilmeleri amaçlanmaktadır. Bu nedenle üniversitelerin Uluslararası İlişkiler Bölümünde okutulan dersler bu amaçla yapılandırılmakta ve ders programı belirlenirken, geniş bir ders yelpazesi kapsamında, disiplinler arası bir programın oluşturulması gerekli olmaktadır.

Bu çerçevede konuyu özetlersek Uluslararası İlişkiler Bölümünde, disiplindeki anahtar kavramların anlaşılması ile alan temel bilgileri öğrenciye sunulmaktadır. Bunun yanında öğrencilere Uluslararası İlişkilerde uzmanlık alanları olan Uluslararası Hukuk, Güvenlik, Çatışma Çalışmaları, Diplomasi Tarihi, Uluslararası İlişkiler Teorisi, Dış Politika Analizi, Küresel Sorunlar ve Avrupa Birliği ile Alan Çalışmalarında yeterlik sağlanmaktadır. Bölümün diğer bir amacı ise öğrencilerin dünya politikalarını uygulamak için Uluslararası İlişkiler teorilerini ve dış politika analizlerini ilişkilendirebilme yeteneğini edinmesi hedeflenmektedir.

Uluslararası İlişkiler Disiplini hakkında daha detaylı bilgi için linki tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir